Szanowni Państwo z związku z zaistniałą sytuację w naszym kraju

Informujemy, że lekcję,  materiały przesyłamy VULCANEM.  W wyjątkowych przypadkach mogą być przesyłane emailem, który posiadamy zgodnie z § 8 ust. 2 przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Zgodnie z brzmieniem przepisu „ § 8 ust. 2 …do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, ….”.

Klauzula informacyjna.

  1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor ZSP Błaszki
  2. Kontakt z IOD: kontakt@iszd.pl
  3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu przesyłania materiałów i prowadzenia nauki online przez placówki w związku z zaistniałą  sytuacją w naszym kraju.
  4. Pani/Pana dane – email – przetwarzamy na podstawie przepisów prawa w szczególności § 2 ust. 2 przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.