RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół  z siedzibą w Błaszkach,  przy Pl. Leona Sulwińskiego zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Michał Skibiński, e-mail: kontakt@iszd.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu -zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa, w szczególności Prawem oświatowym i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 3. Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Prawem oświatowym i przepisami kompetencyjnymi. 
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa m.in. Prawa Oświatowego
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa m.in. Prawa Oświatowego
  • przenoszenia danych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa m.in. Prawa Oświatowego
  • wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kompetencyjnymi z zkaresu  archiwzacji.

 

 

Klauzula Informacyjna – monitoring

Obowiązek informacyjny

 

 1. Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszkach – Administrator Danych Osobowych monitoringu wizyjnego.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@iszd.pl
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia. Monitoring prowadzony jest w oparciu o Art. 108a Prawo oświatowe ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r (Dz.U.2020.910 t.j.), Kodeks pracy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2020.1320 t.j.) oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)”
 4. Odbiorcami danych z monitoringu mogą być podwykonawcy świadczący na rzecz administratora usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz dostawcy sprzętu i oprogramowania w niezbędnym zakresie. W pozostałym zakresie dane z  monitoringu wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez ok 30 dni.
 6. Każdemu przysługuje prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych, w uzasadnionych przypadkach
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa
 7. Dane z monitoringu nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza EOG czy do organizacji międzynarodowych.