RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Błaszkach, przy Pl. Leona Sulwińskiego zwany dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Michał Skibiński, e-mail: kontakt@iszd.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu -zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa, w szczególności Prawem oświatowym i dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
3) Podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z Prawem oświatowym i przepisami kompetencyjnymi.

4) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa m.in. Prawa Oświatowego
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa m.in. Prawa Oświatowego
• przenoszenia danych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa m.in. Prawa Oświatowego
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.
• przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

5) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami kompetencyjnymi z zakresu archiwizacji.